« Marktonderzoek Sociale media moet veranderen | Main | Interactief tijdschrift »
zaterdag
mei292010

Crowdsourcen: creatief proces van denken

Crowdsourcen is een term die het eerst in 2006 is gebruikt door Jeff Howe en is ontstaan uit een samenvoeging van outsourcing en crowd. Hij gebruikte de term om aan te geven dat taken, die normaal worden uitgevoerd door een individu nu ook online kunnen worden uitbesteed maar dan aan een veel grotere groep mensen. De kennis en ideeën die in de markt beschikbaar zijn worden meestal niet gebruikt en op deze werkwijze kan dit wel worden benut. Crowdsourcen kan worden ingezet naast de bestaande manier van werken het is niet de bedoeling om te vervangen maar om de manier van werken te veranderen. Door een creatief proces van denken is de achterliggende gedachte van het crowdsourcen dat in deze grote groep minimaal één persoon is met een briljant idee of de oplossing heeft voor het probleem.

Voor het eigendomsrecht ontvangt de deelnemer met het beste idee een materiële of financiële beloning die kan variëren van 0 tot 1.000.000. euro.

Drie manieren van crowdsourcing:

1). Intermediairs die een eigen platform ter beschikking stellen voor crowdsource-vragen. Pickwick heeft een platform gebruikt om een innovatieve manier te vinden om thee te zetten en drinken.

2). Eigen crowdsourceplatform voor bedrijven als aanvulling op hun R&D afdeling. Oplossingen en ideeën zijn zo verzameld door Philips, Dell en Starbucks.

3). Intern crowdsoursen binnen de eigen organisatie. Laat medewerkers een bijdrage leveren in het meedenken en vormen van nieuwe ideeën en zoeken naar oplossingen. Een werkwijze die IBM toepast.

Crowdsourcen

Actueel: afgelopen woensdag was er een afsluiting van een project van de gemeente Amsterdam. Het project richtte zich op de samenwerking tussen ambtenaren, burgers en organisaties. Want de ambtenaar van nu is zich meer bewust geworden dat er fundamentele veranderingen in de samenleving plaatsvinden als het gaat om samenwerken en het uitwisselen van ideeën en zoeken naar oplossingen. Het internet is niet meer weg te denken en heeft een invloed met grotere gevolgen op de maatschappij en daarom ook op de manier van werken van de overheid. De horizon wordt verlegd van een  kokervisie naar out of the box denken. De vraag is of de topambtenaar al is omgeturnd?

Google-Crowdsourcing

Conclusie: er is nog een lange weg te gaan maar het is in Amsterdam al een mooie proeftuin gebleken. Een van de online discussies ging over “fietswrakken zijn de nieuwe hondendrollen” van de stad. Voor dit probleem is een concreet plan opgestart en opdracht gegeven voor uitvoering.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>