« Crowdsourcen: creatief proces van denken | Main
vrijdag
mei282010

Interactief tijdschrift

Gisteren de Adobe CS5 roadshow bezocht en daar werd op de iPad een interactief tijdschrift gepresenteerd. Ontwerpers kunnen nu interactiviteit toevoegen aan bestanden die in eerste instantie voor drukwerk zijn gemaakt. Bijvoorbeeld toevoegen van animaties, pop-up en video en interactiviteit van teksten. Zo is het nu mogelijk om zonder tussenkomst van interactieve teams op diverse media te publiceren zoals de iPad en slimme telefoons.http://tv.adobe.com/watch/xd-inspire/introducing-wired-on-ipad

Interactiviteit toevoegen aan websites brochures, direct mail enz.

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>